УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА “Всеки печели с Wish Protein Bar and Shop”

 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящите Условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на Играта „ Всеки печели с Wish Protein Bar and Shop “ („Играта“). Условията са достъпни на интернет страницата на Wish Protein Bar and Shop – https://www.ProteinBarAndShop.com/.

1.2. Организатор на Играта е „Доза Здраве” ЕООД, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204541172, ДДС № BG204541172, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ул. „Граф Игнатиев“ 17, тел. 0879517108 („Доза Здраве“ или „Организаторът“).

1.3. Периодът на провеждане на играта е от 06.04.2021 г. до 31.12.2021 г. Или до изчерпване на талоните („Период на провеждане”).

1.4. Играта се организира и провежда на български език на територията на Република България, във всички търговски обекти на Wish Protein Bar and Shop.

1.5. Участието в Играта е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С участието си в Играта участникът се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията.

1.6. Информация за наградите ще откриете в Раздел IV „Награди“ от настоящите Условия.

 

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. Право да участват в Играта имат всички физически лица, с постоянен адрес в Република България, които към датата на участие са навършили 18 години.

 

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА

3.1. За участие в Играта желаещите трябва да направят покупка на стойност минимум 20 (двадесет) лева, в който и да е магазин Wish Protein Bar and Shop на територията на Република България.

3.2. За всеки 20 лв. от стойността на покупката, участникът има право да получи по една скречкарта.

3.3. На касата, след заплащане на покупка на посочената минимална стойност, Участникът получава скречкарта, с която, след изтриване на скречполето, има възможност да спечели една от 10 000 награди от описаните в Раздел IV „Награди“.

3.4. Пълният списък с награди ще откриете в Раздел IV „Награди“ от настоящите Условия.

3.8. Всеки участник има право да регистрира неограничен брой кодове от различни скречкарти, но в рамките на Играта може да спечели само една от големите награди. В случай че участник е изтеглен като печеливш повече от един път, неговото място ще бъде заето от резервен участник.

 

  1. НАГРАДИ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

4.1. Всеки участник, който е спазил условията за участие по т. 3.1/ 3.2 от предходния раздел III от настоящите Условия, има право да получи съответния брой скречкарти.

4.2. Участието в Играта дава възможност за спечелване на награда, както следва:

А) моментни награди – общият брой и видът на моментните награди е:

– 1000 бр. награди Протеинова Чиа с БЦАА Аминокиселини;

– 1000 бр. награди кафе Italiano Espresso;

– 1000 бр.  награди Протеинова Закуска с Овесени Ядки;

– 1000 бр.  награди Доза Протеин;

– 1000 бр.  награди Протеиново топче;

– 1000 бр.  награди Вип Карта;

Б) Специални награди – общият брой и видът на другите награди е:

-1000 бр. 20% отстъпка при следващо посещение в магазин Wish Protein Bar and Shop

-1000 бр. 20% отстъпка при покупка на хранителни добавки от магазин Wish Protein Bar and Shop

-1000 бр. 20% отстъпка при покупка на цяла протеинова торта от магазин Wish Protein Bar and Shop

-1000 бр. 2.00лв отстъпка при следваща покупка от магазин Wish Protein Bar and Shop

4.3. Моментните награди ще бъдат давани на момента на бара на Wish Protein Bar and Shop срещу предоставяне на печеливша скречкарта.

Специалните награди под форма на отстъпки за пазаруване, служещи като разплащателно средство, са с ограничена валидност и могат да се използват за пазаруване в магазини Wish Protein bar and Shop до 31.12.2021 г. Ваучерите и скречкартите не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

4.4. Участниците, спечелили моментна или специална награда, могат да я използват в избран от тях търговски обект на Wish Protein Bar and Shop не по-късно от 31.12.2021 г.

4.5. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда

 

  1. ЛИЧНИ ДАННИ 5.1. Чрез участието си в Играта участниците се съгласяват с предвиденото в настоящите Условия.

 

  1. ОТГОВОРНОСТ

6.1. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.

6.2. Организаторът не носи отговорност във връзка с каквито и да било вреди и неблагоприятни последици, свързани с използването на награда.

6.3. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини и/или промени в приложимото законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия

 

VII. ДРУГИ

7.1. При въпроси относно Условията участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: office@proteinbarandshop.com. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

7.2. Задълженията на Организатора на играта се изчерпват с предоставянето на съответната награда на спечелилия участник, съобразно обявените тук условия.

7.3. Организаторът определя правилата на играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните Условия за провеждане на Играта се публикуват по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.

7.4. Недействителността на отделни текстове от Условията на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

7.5. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Играта, е действащото българско законодателство.